Franchise

Franchising je odbytový systém, ktorého prostredníctvom sa uvádza na trh tovar, služby alebo technológia nazývaná Franchisa. Opiera sa o úzku a nepretržitú spoluprácu právne a finančne samostatných nezávislých podnikov, franchisora a jeho franchisantov.

Franchisor (dodávateľ) – podnikateľský subjekt, ktorý predáva osvedčenú koncepciu podnikania a využitie svojich skúseností

Franchisant (odberateľ) – podnikateľský subjekt, ktorý preberá koncepciu a tak sa stáva ďalším článkom reťazca

Franchisor zaručuje svojim franchisantom právo a zároveň im ukladá povinnosť prevádzkovať obchodnú činnosť v súlade s jeho koncepciou.

Toto právo franchisanta oprávňuje a zaväzuje užívať, za priamu alebo nepriamu úhradu, meno jeho franchisorovej firmy, jeho ochrannú známku, servisnú známku, alebo iné práva z priemselného a duševného vlastníctva, ako know-how, hospodárske a technické metódy a procedurálny systém, po dobu trvania písomnej franchisovej zmluvy, za týmto účelom uzatvorenej medzi stranami, a za trvalej obchodnej a technickej podpory zo strany franchisora.

Know-how je súbor nepatentovaných praktických znalostí vychádzajúcich z franchisorom získaných a overených skúseností, sú utajené, podstatné a identifikované.

            Utajené znamená, že know-how, vo svojej podstate, štruktúre, nie je všeobecne známe, alebo ľahko dostupné. To však nemožno chápať ako by každá individuálna súčasť know-how musela byť mimo franchisorov podnik celkom neznáma alebo nedostupná.

Podstatné znamená, že know-how zahŕňa informácie veľmi potrebné pre použitie franchisantom, pre predaj alebo distribúciu zmluvne dohodnutého tovaru alebo služieb určeného na predaj, pre spracovanie výrobkov v súvislosti s poskytovaním služieb, pre metódy prístupu k zákazníkom, ako aj pre riadenie podniku po administratívnej a finančnej stránke. Know-how musí byť pre franchisanta užitočné tak, aby k dátumu ukončenia zmluvy zlepšilo jeho konkurenčné postavenie, a to obzvlášť zvýšením jeho výkonnosti a uľahčením jeho prístupu na nový trh.

Indentifikované znamená, že know-how musí byť špecifikované natoľko, aby bolo možné zistiť, či zodpovedá kritériám utajenia a podstatnosti. Špecifikácia know-how môže byť ukotvená vo franchisingovej zmluve alebo vo zvláštnom dokumente, či ju možno zaznamenať akoukoľvek ďalšou vhodnou formou.

Výhody pre podnikanie

Franchisové systémy budujú spravidla výrobcovia, obchodné spoločnosti, združenia predajcov, ako aj progresívni podnikatelia v obchode, gastronómii a službách. Franchisor sústreďuje svoje úsilie hlavne na to, aby zo svojho produktu a zo svojich služieb vyvinul úspešný produkt, úspešnú obchodnú koncepciu. S touto koncepciou, ktorú ďalej predáva, dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie svoj cieľ a prinesie mu to ďalšie výhody.

 • Blízkosť k zákazníkom

Franchisor má prostredníctvom svojich partnerov – franchisantov – dobré napojenie na zákazníkov a je o prianiach zákazníkov neustále informovaný.

 • Rýchlosť reagovať a schopnosť sa prispôsobiť s využitím dobrého informačného systému.

V porovnaní s centrálne riadenou sieťou môže dobrý a aktívny franchisant pružnejšie a rýchlešie reagovať na potreby konečných spotrebiteľov.

 • Budovanie pozície značky: potenciál stať sa všeobecne známou značkou vďaka jednotnému vystupovaniu.

Dôležitou vlastnosťou franchisingu je jednotná vizáž obchodných miest, taktiež aj jednotný vzor správanie sa personálu v predajniach či prevádzkach. Touto cestou je zákazníkovi sprostredkovaný jednotný a štandardný vzhľad, ktorý sa dobre pamätá a franchisingovému reťazcu je daný určitý profil a podoba. Jasná štruktúra systému umožňuje poskytovať nadpriemernú kvalitu predaja a služieb. Aby bolo možné nastaviť meradlá kvality, sú vo franchisových systémoch štandardizované všetky normy, hodnoty, postupy a konania. Tieto pravidlá bývajú vo väčšine podnikateľských subjektoch známe, ale nie sú jednotlivo popísané. Prehľadnosť vyplývajúca z popisu týchto postupov uľahčuje franchisovým podnikom rýchlo odkrývať chyby v systéme, nachádzať úspory, vylepšenia a robiť zmeny.

 • Silná pozícia v konkurenčnom boji vďaka globálnemu a nadregionálnemu pôsobeniu franchisových systémov.

Jednotná prezentácia systému a spätná väzba franchisasant-franchisor majú veľkú výhodu, ktorou je nadregionálna pôsobnosť franchisového konceptu. To umožňuje jednotná marketingová a reklamná koncepcia vďaka zriadeniu spoločného reklamného a marketingového fondu celého franchisového konceptu. Do tohto fondu prispievajú všetci franchisoví príjemcovia určité percento z obratu. Tento postup umožňuje zefektívniť marketingovú a reklamnú politiku.

 • Finančný podiel a spoluúčasť franchisantov umožňuje rýchlejšiu expanziu celého systému.

Pobočkový systém možno vybudovať len so značnými investíciami a veľkými mzdovými nákladmi. Pri využití metódy franchisingu sú tieto náklady podstatne nižšie, pretože franchisant prednostne investuje do vlastného podniku len vstupným a priebežným poplatkom sa podieľa na spolufinancovaní franchisovej centrály. Výška poplatkov býva zväčša odvodená od rozsahu služieb, ktoré franchisová centrála poskytuje a od úrovne franchisového konceptu.

 • Motivovaný partner – franchisant- záruka dynamického rozvoja franchisového konceptu.

Najväčšou výhodou franchisanta je jeho podnikateľská motivácia. Ako samostatný podnikateľ – franchisant – je silno motivovaný v porovnaní s riaditeľom alebo vedúcim pobočky – zamestnancom. Súčasne franchisant reaguje ako indikátor vývoja a zmien v miestnom podnikateľskom prostredí. Je schopný ihneď spozorovať zmeny a môže rozhodujúcim spôsobom prispieť k pozitívnemu rozvoju franchisového systému.

Výhody franchisingu pre podnikateľov – záujemca o franchisovú licenciu

Franchising má mnoho výhod pre všetkých záujemcov o franchisovú licenciu. Franchisor pripravuje pre franchisantov všetky podmienky k samostatnému podnikaniu a značne mu uľahčuje štart jeho podnikania. Franchisant má síce obmedzenú voľnosť rozhodovania tým, že sa stal členom franchisového konceptu. Ďalej však ostáva ako právne samostatný a zodpovedný majiteľ svojho podniku. Franchising prináša predovšetkým dobré riešenia v prípadoch, keď podnikateľ chce ostať samostatný, ale chýba mu podnikateľský nápad.

 • Cesta k ekonomickému úspechu je vyvážená

Franchisant má úžitok zo skúseností, ktoré získal od franchisora súčasne s nákupom franchisového konceptu. Realizovateľnosť koncepcie a významná pozícia na trhu sú základné piliere franchisového systému. Franchisant môže s väčšou istotou a rýchlosťou dosiahnuť ekonomický úspech.

 • Podnikateľ- franchisant – sa pripája k úspešnému systému a overenej koncepcii

Vďaka svojej odskúšanej koncepcii a využívaniu spoločnej značky vystupujú franchisové systémy s určitou vopred danou trhovou silou. Tým sa franchisant vyhne veľkému množstvu počiatočných prekážok a omylov. Ďalším pozitívom je to, že sa stáva rýchlo známym.

 • Vo franchisingu si každý môže nájsť svoju oblasť podnikania

K ďalším prednostiam franchisingu patrí to, že vo väčšine prípadov si môžu záujemcovia zvoliť odbor/oblasť, v ktorom majú len minimálnu prax, či dokonca sa ním nikdy bližšie nezaoberali. S postupným tréningom a školením franchisant dosiahne schopnosti samostatne viesť a riadiť podnik. Pre všetkých záujemcov o franchisové podnikanie je ponúkaných množstvo obchodných a podnikateľských možností.

 • Franchising umožňuje franchisantom a ich zamestnancom zvyšovanie kvalifikácie svojimi štrukturovanými a sofistikovanými školiacimi programami

Neustála podpora a pomoc franchisora je vo franchisových systémoch štandardom a úplnou samozrejmosťou. K zvláštnym službám zo strany franchisora patrí silná podpora franchisovej centrály. Franchisant môže takmer vo všetkých oblastiach počítať so širokou podporou centrály. Ako odmena za tieto služby platí franchisant priebežne franchisové poplatky, niekedy taktiež nazvané licenčné poplatky.

 • Príslušnosť k franchisovému konceptu sa vyplatí.

Veľkou výhodou franchisingu sú lepšie nákupné podmienky, ktoré môžu byť získané pre franchisanta. Ďalej je to možnosť výmeny myšlienok a skúseností. Na rozdiel od podnikateľa, ktorý podniká samostatne a ostatní z rovnakého odboru sa na neho pozerajú ako na konkurenta, franchisanti majú úžitok z toho, že všetci sú na “rovnakej lodi” a je pre nich výhodné pomáhať si. K tomu napomáha aj jedna zo zásad franchisingu, ktorá stanoví pre určitý región len určitý počet franchisových pobočiek tak, aby nedochádzalo ku konkurencii vo vlastnej sieti.

Nevýhody franchisového podnikania

Všetko má svoje “PRE” a “PROTI”, to znamená, že taktiež franchisové podnikanie prináša určité nevýhody a riziká, na ktoré je nutné upozorniť.

Franchisor by mal počítať s nasledujúcimi rizikami:

 • franchisant môže svojím nezodpovedným konaním poškodiť meno a spôsobiť napr. Zníženie tržieb ostatných franchisantov,
 • franchisant je samostatný podnikateľ, franchisor mu nemôže nič prikazovať, musí sa k nemu správať ako k partnerovi a musí ho o svojom návrhu presvedčiť,
 • franchisor nemá úplnú kontrolu nad franchisovou prevádzkou, ako v prípade, keď prevádzkuje svoju vlastnú pobočku so svojimi vlastnými zamestnancami,
 • franchisor musí často čeliť tlaku franchisanta na zaradenie výrobkov a služieb, ktoré nie sú súčasťou ich vzájomnej dohody,
 • franchisant má túžbu osamostatniť sa (po zavedení a úspešnom niekoľkoročnom prevádzkovaní nadobudne dojem, že nie je potrebné platiť franchisové poplatky, a je schopný podobný podnik viesť celkom samostatne)

Franchisant by mal počítať s nasledujúcimi nevýhodami:

 • podnikateľská činnosť bude vždy čiastočne obmedzovaná franchisorom
 • franchisor si vyhradzuje právo na kontrolu prevádzky franchisanta
 • platba franchisových poplatkov (licenčný poplatok, priebežný poplatok, marketingový poplatok,…)
 • pomalšia (ale istejšia) kapitálová návratnosť vložených prostriedkov
 • franchisant sa musí riadiť vo svojej činnosti pravidlami danými prevádzkovou príručkou a musí dodrživať ustanovenia franchisovej zmluvy
 • franchisor si vo svojej zmluve väčšinou zaisťuje predkupné právo na prevádzku franchisanta
 • franchisant sa musí zmieriť s jednotnou “image” franchisového konceptu

Etický kódex Franchisingu

Etický kódex Franchisingu v Slovenskej Franschisingovej asociácii je vypracovaný v súlade s Etickým kódexom vypracovaným Európskou Franchisingovou asociáciou.

Etický kódex vypracovaný Európskou Franchisingovou asociáciou preberá každá národná asociácia Franchisingu, ktorá je členom danej Európskej asociácie. Zároveň daná národná asociácia zabezpečuje a dohliada aj na dodržiavanie tohto kódexu.

Hlavné zásady Franchisingu

Poskytovateľ franchisingu je zakladateľom reťazca, ktorý sa skladá z poskytovateľa franchisingu a jeho jednotlivých príjmateľov franchisového konceptu. Poskytovateľ s príjmateľmi dlhodobo spolupracuje a podporuje ich.

Povinnosti poskytovateľa franchisingu

 1. Poskytovateľ franchisingu by mal ešte pred začiatkom tvorby franchisového konceptu úspešne podnikať aspoň v jednej jednotke daného konceptu primerane dlhé obdobie
 2. Poskytovateľ franchisingu by mal byť vlastník, alebo právoplatný používateľ ochrannej známky, obchodného mena alebo iného zvláštneho označenia daného reťazca
 3. Poskytovateľ franchisingu by mal poskytnúť príjmateľom franchisingu úvodné zaškolenie a následnú obchodnú a technickú pomoc v priebehu celého trvania platnosti franchisovej zmluvy

Povinnosti príjmateľa franchisingu

 1. Príjmateľ by mal neustále usilovať o rozvoj svojho podniku a udržiavanie identity a dobrého mena celého franchisového reťazca
 2. Príjmateľ je povinný umožniť poskytovateľovi franchisingu alebo ním povereným osobám vstup do danej prevádzky ako aj vstup do písomných a iných dokumentov. Zároveň je povinný poskytnúť preukázateľne korektné hospodárske údaje o danom podniku, aby bolo v záujme účinného riadenia umožnené vyhodnotenie výkonov a hospodárskych výsledkov
 3. Príjmateľ nesmie prezradiť tretím stranám know-how poskytovateľa franchisingu ani počas trvania franchisovej zmluvy ani po jej ukončení

Povinnosti oboch strán

Cieľom oboch strán by malo byť etické správanie. Poskytovateľ by mal písomne oznámiť akékoľvek porušenie zmluvy, a prípadne poskytnúť dostatočný čas na nápravu prípadných chýb. Obe strany by sa mali snažiť riešiť rozličné problémy a rozdielne názory pomocou vzájomnej komunikácie a priamym rokovaním.